Album Cover

Year: 2020-2021
Client: 摩登天空
Art Direction: Zhao Boshi
Design: Zhao Boshi, Wesker Zhan, Wang Yifan, Wu Xuehang, Zhou Jianguang

©2021/摩登天空ModernSky